Stad aan de rivier, stad aan de polder

Groenblauwe Structuurvisie Schiedam

Groenblauwe Structuurvisie Schiedam

Groenblauwe Structuurvisie Schiedam

Groenblauwe Structuurvisie Schiedam

Groenblauwe Structuurvisie Schiedam

de kern

Groenblauwe Structuurvisie Schiedam

Schiedam wordt regionaal opgespannen tussen twee sterke eigen identiteiten. Namelijk de wereld rond de rivier de Nieuwe Maas en het landschap van Midden-Delfland. In de groenblauwe structuurvisie Schiedam zijn de verschillende belangen samengebracht in één visie. Verbinding is daarbinnen een sleutelwoord: zowel historisch, ecologisch, recreatief, noord-zuid. Deze groenblauwe structuurvisie heeft vorm gekregen door eerst de ruimtelijke hoofdstructuur te benoemen. De verbindende factor tussen deze twee werelden is de ‘Groene stad’ met de Poldervaart.

Deze hoofdstructuur wordt specifiek gemaakt in de ‘gelaagde’ stad. De verschillende lagen zorgen met een sterke overlap voor een integrale groenblauwe structuur en elke laag kent een ruimtelijke benadering. Hierbij gaat het om lagen als ondergrond, stedelijke ontwikkelingen, stadslanen, groenblauwe verbindingen en parels. In elke laag zijn alle belangen en functies (ecologie, recreatie, water, etc.) gewogen en geïntegreerd.

Groenblauwe Structuurvisie Schiedam visiekaart

“Uitgangspunt is altijd geweest dat de polder, de stad en de rivier een drie-eenheid vormen, ze zijn niet los van elkaar te zien.”

– ontwerper Koen Bakker, BoschSlabbers

Stad aan de Rivier

De wereld van de rivier wordt bepaald door zicht op de rivier. En door de beleving van het dynamische en maritieme leven met de scheepvaart, de industrie en de kades. De dijk is hierbij de constante factor en verbindt alle delen aan elkaar. De Schie en de Poldervaart zijn de ankers om aan te haken bij de totale groenblauwe structuur van de stad.

Stad aan de Polder

Het landschap van Midden-Delfland kent zijn eigen dynamiek en eigen beeld. Rust en ruimte vormen hier het mantra. Grazige weides, koeien in de wei, vergezichten en dat gecombineerd met bijzondere natuur en cultuurhistorische waarden vormen het beeld van Midden-Delfland.

Groene Stad in het midden

De Groene Stad is het groene centrale element in het stedelijk weefsel van Schiedam dat de perfecte match vormt tussen de twee andere grootheden. Dit patchwork van verschillende gebieden en sferen wordt innig verbonden en samengesmeed tot een eenheid met een krachtige drager: de Poldervaart. Een nagenoeg kaarsrechte cultuurhistorische lijn uit 1200 die de rivier met de stad en het achterland verbindt.

In de Groenblauwe Structuurvisie zijn de ambities van de burgers van Schiedam om te komen tot een aantrekkelijke, groene en waterrijke stad voor de komende 20 jaar vastgelegd. Een uitvoeringsprogramma gekoppeld aan de visie bevat concrete acties in het kader van groen en water.

Gelaagde stad structuurvisie Schiedam

“Het is mooi dat de groenblauwe structuurvisie in volledige samenspraak met een groot aantal uiteenlopende partijen in de stad tot stand is gekomen. We vervullen daarmee een wens van Schiedam en verzekeren haar van duurzame natuurlijke elementen.”

– Marcel Houtkamp, wethouder Ruimtelijke Ordening in Schiedam. In: Schiedamsnieuws.nl

Balkons water context analyse

Project data

Titel: Groenblauwe structuurvisie Schiedam

Locatie: Schiedam, NL

Omvang: 12 ha

Opdrachtgever: Gemeente Schiedam

Samenwerking: Inwoners Schiedam

Looptijd: 2013-2014

Type: visie, masterplan, herinrichting, ontwerp, participatie

Beeldcredits: BoschSlabbers

Projectcode: HS 13-09, HS 15-01