Funding follows inspiration

Herinrichting Molenwaterpark

Herinrichting Molenwaterpark Middelburg

Herinrichting Molenwaterpark Middelburg

Herinrichting Molenwaterpark Middelburg

Herinrichting Molenwaterpark Middelburg

de kern

Funding follows inspiration

Hoe ga je om met een vraagstelling waarbij het beschikbare budget niet in overeenstemming is met het programma van eisen? Door actief met alle partijen aan tafel te gaan en al schetsend de mogelijkheden te tonen, door te inspireren, door een plan te presenteren waarbij partijen ontdekken dat er meer te behalen valt dan aanvankelijk gedacht. Een plan waarvan alle partijen denken ‘als we dat kunnen realiseren dan zijn we met zijn allen toch spekkoper’. Dan gaat eenieder op zoek naar hoe zij geld kunnen bijleggen en meedenken over hoe de ontbrekende middelen alsnog kunnen worden verkregen. Alles begint met inspiratie. Zo verging het BoschSlabbers ook met het ontwerp voor het Molenwaterpark in Middelburg.

 

Stadspark uit de sleur

Middelburg kent maar één echt stadspark, het Molenwaterpark, aan de rand van de vesting. Dit park kent een lange historie. Aanvankelijk was het de draaikom voor de schepen die de stad bezochten, later werd deze gedempt en omgevormd tot stadspark, tussentijds was het nog een exercitieterrein. Tot begin deze eeuw was in een deel van dit park Miniatuur Walcheren hier gevestigd. Nadien restte een ruïneus groengebied dat in alles de geest van voorbije betere tijden uitademt. Met het besluit de bestaande stadsschouwburg te vernieuwen, en niet in het park te plaatsen, drong het besef door dat het groengebied dringend moest worden heringericht.

Historisch beeld Molenwater

“In het Molenwaterpark worden klimaatmaatregelen op een slimme manier gecombineerd met het parkontwerp waardoor een win-win ontstaat: resultaat is een klimaatbestendig watersysteem én een fraai stadspark voor de Middelburger”

– ontwerper Jeroen Matthijssen, BoschSlabbers

De aanpak

Naar één samenhangend park

In de bestaande situatie bestaat het Molenwaterpark uit verschillende delen. Dichte beplanting en hekwerken scheiden de verschillende functies van elkaar waardoor ze weinig relatie met elkaar hebben. Met het nieuwe ontwerp stellen we voor om één samenhangend stadspark te ontwikkelen dat weer een relatie aangaat met de aangrenzende,  historische gevels. Om dit te bereiken worden de parkranden geopend en interne barrières geslecht waardoor weer één groot samenhangend park ontstaat, verweven met het stedelijk netwerk.

 

Van weerstand naar medestand

Het idee om aan de rand van het park de schouwburg te ontwikkelen en ook de parkeerdruk op het park af te wentelen leidde tot hevige reacties bij de bevolking. Dat nooit, blijf met je vingers van ons park af!

In een intensief participatief ontwerpproces met een speciaal hiervoor in het leven geroepen werkgroep tot stand gekomen is ontwerpend onderzocht hoe tegenstrijdige belangen kunnen worden overbrugd. In een reeks van werksessies met omwonenden en gebruikers van het park zijn de kansen voor een vernieuwd Molenwaterpark verkend. Geleidelijk maakte weerstand plaats voor verrassing; ‘nooit gedacht dat het zo ook zou kunnen’. De sessies resulteerden in enthousiasme en mede-eigenaarschap en daarmee in draagvlak voor de doorontwikkeling van het park.

 

Wandeling met werkgroep
Aanpak

Een integraal ontwerp

Het park moet logisch onderdeel uitmaken van het omliggend stedelijk weefsel. Daarom zijn ook de aangrenzende straten en pleinen in het ontwerp meegenomen. Resultaat is een integraal plan dat reikt van gevel tot gevel waarin de verschillende onderdelen een plek vinden. Het ontwerp wordt gekenmerkt door een eigentijdse landschapsstijl. Een netwerk van glooiende paden sluit het park aan op het stedelijk netwerk. De ruimte voor de schouwburg wordt van rudimentaire parkeervoorziening tot een stedelijke ruimte van allure. Het bomendek vormt een groene schakel tussen het park en de bolwerken.

Profiel spiegelvijver Molenwater
Interessant detail

100.000 regentonnen

Het nieuwe parkontwerp biedt 2000 m3 aan extra ruimte om water tijdelijk te bergen en vast te houden.  Dat zijn 100.000 regentonnen die gedurende extreme buien het rioolstelsel van het centrumgebied van Middelburg ontlasten. Regenwater is kwalitatief hoogwaardig zoet water en als zodanig te waardevol om door het riool te lozen. Beter is het om het water te bergen en zo lang mogelijk vast te houden, zodat het ook in perioden van droogte kan worden benut.

Daartoe wordt bij gebouwen in de aangrenzende straten de hemelwaterafvoer afgekoppeld van het rioolstelsel en wordt het hemelwater naar het park afgevoerd, waar het in wadi’s wordt opgevangen en geborgen. Vanuit deze wadi’s sijpelt het water terug naar het grondwater om daar de natuurlijke watervoorraad aan te vullen.

Aan de rand van het Molenwaterpark wordt een cascade van boswadi’s gerealiseerd. Deze worden ecologisch ingericht voor libellen, vlinders en amfibieën. Daarnaast vormen ze attractieve speelaanleidingen. Water heeft een grote aantrekkingskracht. Een 25 meter brede spiegelvijver waarin het stedelijk silhouet reflecteert wordt dan ook dé topplek van dit Middelburgse stadspark.

Middelburgs trots wordt aangelegd

Afgelopen winter is er hard gewerkt aan de realisatie van het ontwerp van het Molenwaterpark in Middelburg.

Nadat de oude versleten onderdelen van het park zijn verwijderd, is begonnen met het grondwerk. Er is een lichte glooiing aangebracht en een stelsel van wadi’s aangelegd in de laagste delen van het park. Hier kan straks overtollig regenwater uit de omgeving gebufferd worden.

Vervolgens zijn de asfaltpaden aangelegd en is de grote klus van de aanleg van een spiegelvijver (inclusief fontein) geklaard. Naast het nodige betonwerk is een houten vlonder aangelegd die middels stapstenen aansluit op de stad. Hier wordt door vele kinderen al volop gespeeld.

Plankaart Molenwaterpark

project data

Titel: Herinrichting Molenwaterpark

Locatie: Middelburg, NL

Omvang: 4 ha

Opdrachtgever: Gemeente Middelburg

Samenwerking: Werkgroep Molenwater, KNNV, Vlinder- en Libellenwerkgroep Zeeland

Looptijd: 2017-2020

Type: Parkinrichting DO

Beeldcredits: BoschSlabbers

Projectcode: bs-S 17-09