De oplossing ligt op straat

De oplossing ligt op straat

De StraaD

De StraaD

De StraaD

De StraaD

de kern

Ons stadsklimaat verandert

Klimatologisch wordt het natter, warmer en droger. Ruimtelijk zijn onze straten verworden tot stenige verkeersaders zonder ruimte voor ontmoetingen. Ook op sociaal gebied is er een kentering gaande. Steeds meer mensen trekken naar de stad. De druk op de leefbaarheid in de stad neemt toe.

Hoe kunnen we met deze veranderingen in de stad omgaan? Waar in de stad is ruimte? Waar is de dynamiek in de stad het grootst? De oplossing ligt op straat!

Klimaatverandering is een mondiale ontwikkeling, maar bij het zoeken naar adaptieve oplossingen gaat het juist om lokale maatregelen. Wij geloven dat de stad met al zijn straten kansen biedt om het stadsklimaat te verbeteren. Straten vormen een machtig netwerk.  Er zijn er duizenden van en ze zijn altijd in ontwikkeling. Wanneer een oplossing zich 1000x laat toepassen dan vindt er een effectieve omwenteling plaats.

De straaD is een initiatief van BoschSlabbers in samenwerking met Buro Bergh en onze straaDpartners.

Zie voor meer informatie over de straaD: www.destraad.nl

 

“elk versteend gebied is een urgentie”

– John Jacobs, Gemeente Rotterdam

straadkrant #1

Slimme StraaDsystemen

Met het ontwikkelen van het concept De StraaD is het onze ambitie om elke straat in Nederland om te vormen naar een straaD. Werken aan duurzame oplossingen onder- en bovengronds, in de publieke en de private ruimte, in het bestaand stedelijk gebied. We bieden een breed palet aan maatregelen aan die samen te vatten zijn in vier thema’s: de stad als spons,  groen met meerwaarde,  sociaal & flexibel,  efficiënte stromen.  De eerste straaDkrant laat uitgebreid zien wát er mogelijk is, van geveltuin tot kabelgoot, van waterschutting tot energietegels.

Meer informatie: www.destraad.nl

Concept klimaatadaptatie
Straatkrant #2

Ambities waarmaken

De wereld van de straaD is mooi maar complex. We hebben te maken met veel partijen, veel regels en verstopte potjes met geld. Er is geen kant-en-klaar plan om de straaD te realiseren. Het is vooral een kwestie van ambitie, van lef tonen, doen en doorzetten. Van stap voor stap een weg zoeken, elke keer weer opnieuw en elke keer een andere weg. Want ja, de straaD is maatwerk.

Samen maken we de straaD
Om de transitie van straat naar straaD, of algemener de transitie naar klimaatbewust handelen te versnellen zijn er een aantal thema’s cruciaal; initiatief, geld, samenwerken, gewoonte en doen. Soms is een slimme geldconstructie al een grote stap, soms is het een kwestie van gedragsverandering, maar bovenal moeten we samenwerken; overheid, markt en bewoners. Samen maken we de straaD.

Meer informatie: twee.destraad.nl

Straadkrant #3

StraaDbewoners betrekken

Jij en ik oefenen grote invloed uit op onze leefomgeving. Wij zíjn onze leefomgeving én wij zijn eigenaar van een groot deel van de stad. Hoe verleiden we onszelf en anderen om mee te doen? Hoe kunnen we elkaar ertoe bewegen om maatregelen op eigen terrein te nemen? Hoe enthousiasmeren we anderen op een voor hen herkenbare manier. Hoe spreken we anderen aan in hun taal? Deze krant laat zien hoe we bewoners beter kunnen begrijpen en bereiken.

Meer informatie: drie.destraad.nl

StraaDkrant #4

De StraaD als basis voor de verdichtingsopgave

In de komende jaren wordt er veel nieuwe woningen ge­bouwd in bestaand stedelijk ge­bied. Hoe zou het zijn als elke nieuwe verdichtingsopgave in Nederland aantrekkelijk, duurzaam en klimaat­bestendig wordt gebouwd?
Een ontwikkeling die bestand is tegen de effecten van klimaatverandering? Extra woningen die zelfs bijdragen aan het stadsklimaat? Deze krant laat zien hoe verdichting kan samengaan met klimaatadaptatie.

Meer informatie: vier.destraad.nl

 

StraaDkrant #5

Onder de StraaD

De ondergrond is het fundament van de straat. Maar ondergrondse ruimte wordt steeds schaarser en het gebruik van de bodem verstoort het natuurlijk evenwicht. De rek is er wel uit. Hoe zorgen we ervoor dat de ondergrond alle functies kan hebben die wonen, werken en ontspannen -nu en in de toe­komst- in steden mogelijk maken? Hoe gebruiken we de beschikbare ruimte optimaal en houden we de bodemfuncties in balans?

In deze krant gaan we op zoek naar een toekomstbestendige ondergrond. Het is vooral vol in de bovenste drie meter van de ondergrond in de pu­blieke ruimte. Daaronder en daar­buiten is het vrijwel leeg. Terwijl 60% van de ruimte in de stad privaat bezit is, geven we allerlei functies en voorzieningen een plek in de overige 40% publieke ruimte. Gezien de vraag naar extra ruimte voor vervanging en toekomstige ontwikkeling wordt het daar alleen maar drukker. We gaan op zoek naar een ruimer jasje.

Meer informatie: vijf.destraad.nl

StraaDkrant #6

straaDleven!

Straten als aanjager voor meer biodiversiteit

Biodiversiteit is de motor van al het leven. Toch richten we onze straten niet vanzelfsprekend zo in dat ze biodiversiteit bevorderen. Duizenden straten vormen een machtig netwerk dat veel beter ontsloten en benut kan worden voor de ontwikkeling en verspreiding van talloze organismen. Onze straten kunnen zo bijdragen aan het veerkrachtig en leefbaar houden van ons land.

Deze nieuwste krant laat zien hoe op elk niveau in onze leefomgeving aan het vergroten van de biodiversiteit gewerkt kan worden.

Meer informatie: vijf.destraad.nl

 

project data

Titel: De StraaD; de straat voor een beter leefklimaat

Locatie: Nederland

Looptijd: Onderzoek 2016-heden

Type: Ontwerpend onderzoek

Prijs/publicatie: Doorgeeftrofee | Klimaatkrachtig Delfland (2018)

Beeldcredits: BoschSlabbers

Projectcode: ZS 98-07/BS19-144

Opdrachtgever: Eigen initiatief i.s.m. Buro Bergh

Samenwerking/partners: 25 straaDpartners