Nieuwe natuur voor de ultieme duinvakantie

De Groote Duynen Kamperland

De Groote Duynen Kamperland

De Groote Duynen Kamperland

De Groote Duynen Kamperland

De Groote Duynen Kamperland

de kern

Robuuste nieuw natuur als basis

Bouwen en wonen in een natuurgebied kan in Nederland nergens meer, tenzij we de natuur zelf maken. Dat is precies het concept van De Groote Duynen dat direct onder de Noordzeekust op de Kop van het eiland Noord-Beveland gestalte krijgt. Geen nieuw recreatiepark, maar een echt groen gebied. Een robuuste aanvulling op de aanwezige natuurgebieden, waarin de woonfunctie op een bijna vanzelfsprekende wijze is opgenomen. De Groote Duynen wordt 21 hectare groot en bestaat voor ca. 80 % uit duingebied en voor ca. 20% uit water.

Bouw Groote Duynen
Jan van Minnebruggen

“Eerst het landschap, dan de stenen.”

– Jan van Minnebruggen, ontwerper BoschSlabbers

Spelen met reliëf en bouwblokken

Voorafgaand aan de bouw van de bijzondere vakantiewoningen wordt eerst het reliëf van het nieuwe natuurgebied volledig aangelegd. De duinen krijgen toppen tot wel 10 meter hoog, hoogtes die er meteen voor zorgen dat de rijksweg N57 er volledig achter schuilgaat.

De woningen worden echt in het duin(bos)landschap gebouwd, waardoor ze deel uitmaken van de nieuwe natuur. Door de plaatsing in het duinreliëf komt de hoogste woning op ongeveer 6 meter boven het oorspronkelijke maaiveld te staan, terwijl de laagst gelegen woningen ruim een meter boven het waterniveau gebouwd worden. Deze verschillen in bouwhoogte van ca. 5 meter dragen belangrijk bij aan het gevarieerde karakter van het gebied. De gebouwen maken onderdeel uit van de architectuur van het landschap. Ze worden als losse elementen in het landschap geplaatst, maar zijn sterk in samenhang met het landschap ontworpen.

Het ontwerp van het landschappelijk reliëf, de plaatsing van de woningen in het reliëf en het ontwerp van de woningen hangen in dit concept zeer nauw samen. Ook de bochtige wegen en paden met een sterk groen karakter golven soepel mee met het duinreliëf. Verhardingen zijn tot een minimum beperkt, steeds waterdoorlatend.

Aanleg duinen
de aanpak

Van duinbos tot duinvallei

De duinsfeer maakt van Zuid naar Noord geleidelijk aan plaats voor een meer bosachtige sfeer. Hoewel het terrein aan de zuidzijde vlakker is, blijft het reliëf overal voelbaar. Aan de noordzijde komen de hoogste duinen voor, de woonsfeer wordt hier dan ook volledig door de duinen bepaald. Het natuurlijke binnenduinrand-landschap dat bestaat uit een met struweel en (helm)gras begroeid reliëf, loopt door tot aan de woningen. Vanuit de woning en vanaf het terras waant de recreant zich dan ook midden in de duinnatuur.

In het lagere deel van het natuurgebied zijn de woningen allemaal op water georiënteerd. Wuivende rietoevers waarin op tal van plaatsen doorkijkjes zijn uitgespaard omzomen het water. Ook hier is sprake van een reliëfrijk terrein waar de vegetatie volledig uit inheemse (duin)planten bestaat. Het duinstruweel definieert in combinatie met het doorlopende golvende reliëf een eigen plek per woning zonder dat erfafscheidingen – die menig vakantiepark ontsieren – noodzakelijk zijn.

Ligging op grensvlak van duin, zee en polder

Dit nieuwe recreatielandschap sluit aan de noordzijde aan op de Kamperlandse Duintjes en het Noordzeestrand. Aan de westkant ligt het Veerse Meer en het uitgestrekte natuurgebied van de Schotsman. Aan de zuidkant vormt het grootschalige open poldergebied met zijn vergezichten de begrenzing. Door de gekozen opbouw van hoog naar laag (van Noord naar Zuid) sluit het natuurgebied van de Groote Duynen prachtig aan bij de aanwezige landschappelijke gegevens van de kop van het eiland Noord-Beveland.

Het project vormt een mogelijk begin van een verdere transformatie van de Onrustpolder. Deze polder is in zijn geheel, in combinatie met de het zuidelijk deel van de Jacobapolder, aangewezen als een zone waar de ontwikkeling van landgoederen planologisch mogelijk is.

De inzichten opgedaan bij het ontwerpen van De Groote Duynen hebben een sterke invloed gehad op de latere ontwikkeling van het landschappelijk luik van de Zeeuwse Kustvisie.

project data

Titel: Verblijfsrecreatie De Groote Duynen

Locatie: Kamperland, Zeeland, NL

Omvang: 21 ha

Opdrachtgevers: Compagny Het Zoute & Van der Poel (Volker Wessels)

Aannemer: Aannemingsbedrijf Van der Poel & Hoondert

Samenwerking: Bedaux De Brouwer

Looptijd: 2012 – heden, uitvoering najaar 2015 -2020

Type: Volledige begeleiding, van concept tot uitvoering

Beeldcredits: BoschSlabbers, Bedaux De Brouwer, Jeroen Musch

Projectcode: Zt 13-18