Verblijven tussen riet en elzenhakhout

Verblijfsrecreatie Reeuwijkse hout

Verblijfsrecreatie Reeuwijkse hout

Verblijfsrecreatie Reeuwijkse hout

Verblijfsrecreatie Reeuwijkse hout

Verblijfsrecreatie Reeuwijkse hout

de kern

Kenmerkend landschap als ontwerptaal

Het slagenlandschap van het Groene Hart vormt de basis voor de ontwikkeling van een bijzonder verblijfsrecreatiegebied. De relatief smalle percelen (slagen), omgeven door water in de vorm sloten zijn karakteristiek voor dit landschap. Dit wordt ingezet als ontwerptaal waardoor het project verankert in zijn omgeving.

In contrast met het oorspronkelijk open landschap worden de slagen hier verdicht met opgaande streekeigen beplanting (hakhout). De overgangen van land naar water krijgen er brede rietkragen. In dit verdichte landschap krijgen de recreatiewoningen een plaats.

Door het contrast tussen open water en verdichte slagen te versterken ontstaan lange zichtlijnen op de omgeving. Een grote open waterpartij vormt een collectieve ruimte in de herontwikkelde camping Reeuwijkse hout.

Aanleg Reeuwijkse hout
de aanpak

De rieten rooilijn en het gestrooide hakhout

Een sterk verouderde en versteende camping in het Reeuwijkse Plassengebied krijgt een nieuw elan. In samenwerking met Kolpa architecten uit Rotterdam heeft BoschSlabbers hier een masterplan voor opgesteld. De kernwoorden rust, ruimte en water zijn vertaald in een concept dat inspeelt op de specifieke landschappelijke kenmerken van dit deel van het Groene Hart.

Zo ontstaat een terrein dat haar identiteit ontleent aan de kwaliteiten van het slagen­landschap: de lange lijnen langs de percelen en de zichten over het water. Daarnaast vind je er brede rietkragen, gras en kenmerkende elzen-en wilgenbeplanting. Hiermee wordt een landschappelijk raamwerk gebouwd dat tot uiting komt in twee principes: de rieten rooilijn en het gestrooide hakhout van elzen. Het landschappelijk casco kan zijn troeven slechts ten volle uitspelen wanneer architectuur en landschap nauw verbonden zijn.

Slagenpatroon

Privacy

De woningen oriënteren zich allemaal op het landschap van riet en water. Doordat elke woning over een dichte gevel beschikt wordt de privacy gewaarborgd. Ook zijn er duidelijke regels voor de buitenruimte. De privé-buitenruimte is direct gekoppeld aan de bebouwing in de vorm van een zwevend terras op de overgang van water naar land. Hierdoor kan men wonen en recreëren in een hoogwaardige groene setting.

De zone rondom de woningen en de terrassen wordt ingericht als semi-openbaar gebied. De invulling bestaat uit natuurlijke overgangen van gemaaid gras naar bloemrijk grasland, naar rietoever en open water. Er staat hakhout op strategische punten in het grasland. Wanneer er 3,5 bomen per woning geplant worden, resulteert dit in een totale aanplant van meer dan 1000 bomen. De brede rietoevers en het hakhout brengen rust en continuïteit in het verblijfsgebied en gaan naadloos over in het omliggende landschap.

Privacy woningen

project data

Titel: Transformatie Camping De Reeuwijkse Hout, ParqGreen

Locatie: Reeuwijk, Groene Hart, NL

Omvang: 13 ha

Opdrachtgever: Green real estate

Aannemer: De Vries en Verburg, Bunnikgroep

Samenwerking: Kolpa Architecten

Looptijd: 2010-2016

Type: Masterplan, VO, DO, beeldkwaliteitsplan, uitvoeringsbegeleiding

Beeldcredits: BoschSlabbers, Kolpa architecten, Green real estate

Projectcode: Zt 07-20