Moving towards the sea with Climate Change Adaptation

Ho Chi Minh City klimaatadaptief

Ho Chi Minh City Climate Adaptation Strategy

Ho Chi Minh City Climate Adaptation Strategy

Ho Chi Minh City Climate Adaptation Strategy

Ho Chi Minh City Climate Adaptation Strategy

de kern

Ho Chi Minh City, het voormalige Saigon, ligt aan de rivier Sai Gon, in de overgang van het laaggebergte in het achterland naar de drassige Mekong Delta. De trek van het platteland naar de stad maakt Ho Chi Minh City tot een van de snelst groeiende steden ter wereld. De afgelopen decennia is de bevolking iedere 7 jaar verdubbeld. De doorgaande bodemdaling, het gebrek aan ruimte om water te bergen en de hoge dichtheid waarin mensen wonen maken de stad extreem gevoelig voor klimaatverandering.

In de periode 2011-2015 werkte BoschSlabbers als onderdeel van het VCAPS-consortium onder leiding van de toenmalige Grontmij (thans Sweco) aan de ontwikkeling en uitwerking van een strategie om deze laaggelegen en extreem snel groeiende stad beter voor te bereiden op de negatieve effecten van de klimaatverandering: Een strategie om Ho Chi Minh City klimaatadaptief te maken.

De aanleiding

Wateroverlast en hittestress

De negatieve effecten voor de stad betreffen met name wateroverlast en hittestress. Delen van de stad liggen dermate laag dat ze nu al iedere maand, bij volle maan, onderlopen. Het water staat dan tot 40 cm hoog in de straten. Dit veroorzaakt wateroverlast, maar geen waterrisico. De verwachting is wel dat de groei van de welvaart maakt dat deze overlast in de toekomst steeds minder geaccepteerd zal worden.

Naast de maandelijkse ‘floodings’ speelt de dreiging van overstroming in perioden met hevige neerslag, wanneer het hemelwater zich vanuit de heuvels in het achterland door de stad een weg naar de oceaan zoekt. Deze overstromingen zijn minder voorspelbaar en daarbij ook meer risicovol, hierbij is nadrukkelijk de waterveiligheid (mensenlevens) in het geding.

De hittestress is in deze dicht bebouwde stad, waar dichtheden van meer dan 90 huishoudens per hectare geen uitzondering zijn, overal merkbaar. De stad heeft weinig mogelijkheden om in de nacht zijn opgebouwde warmte aan de omgeving af te staan. Ook de hoge concentratie aan fijnstof, gevolg van het intensieve verkeer in de stad, komt het stadsklimaat niet ten goede.

De zeespiegelstijging en de veranderde neerslagverdeling, met een frequenter voorkomen van piekbuien waarbij in korte periode extreem veel neerslag valt, maken dat zonder ingrijpen in de toekomst de wateroverlast verder zal toenemen en de waterveiligheid verder zal afnemen.

Tijdens het onderzoek bleek dat het effect van de zeespiegelstijging significant is, maar ook dat dit effect wordt overvleugeld door de bodemdaling die een rechtstreeks gevolg is van de overmatige grondwateronttrekking.

De aanpak

Van ontwerpcharettes naar denkrichtingen

In een serie ontwerpcharrettes (meerdaagse intensieve ontwerpateliers) waarin de Nederlandse expertise werd gekoppeld aan lokale deskundigheid zijn op het niveau van de stad en haar omgeving eerst 6 strategische denkrichtingen geformuleerd.

  • Baseer de stedelijke ontwikkelrichting op bodem- en watercondities
  • Ontwikkel een stapsgewijze aanpak om overstromingen te voorkomen.
  • Verruim de capaciteit voor waterberging en vergroot de drainage capaciteit
  • Voorkom waar mogelijk verzilting, en ontwikkel saline landbouw waar dat niet mogelijk is.
  • Schakel van grondwaterwinning over op het gebruik van oppervlaktewater
  • Versterk het groenblauwe raamwerk van de stad en optimaliseer de natuurlijke ventilatie.

Ieder van deze denkrichtingen is naar concrete maatregelen vertaald.

De uitwerking

Twee case studies

Vervolgens zijn deze algemene aanbevelingen voor twee districten als voorbeeld uitgewerkt. Daarmee werd concreet zichtbaar hoe de toepassing van deze richtlijnen doorwerkt naar de toekomstige gebiedsontwikkeling,

In de laatste fase is de visie voor één van deze districten (district 4) naar het niveau van de concrete maatregelen uitgewerkt. Op deze wijze is gedurende het proces, samen met de professionals van de stad, door de schalen heen gewerkt. De visie op het niveau van stad en omgeving is, via het niveau van de stad, concreet gemaakt op het niveau van de districten (bestuurlijke eenheid binnen de stad) en doorvertaald naar het niveau van de individuele maatregelen. Hiermee heeft Ho Chi Minh City een handzame strategie in handen om aan de slag te gaan met klimaatadaptatie.

Meer informatie is te vinden op de website van VCAPS. Hier is tevens het rapport te downloaden.

Project data

Titel: Ho Chi Minh City - Moving towards the sea with Climate Change Adaptation

Locatie: Ho Chi Minh City, Vietnam

Omvang: 15.000 ha

Opdrachtgever: Department of National Resources and Environment of the People’s Committee of Ho Chi Minh City, Netherlands Ministry of Economic Affairs, City of Rotterdam

Samenwerking: VCAPS (Vietnamese Climate Adaptation PartnerShip): Grontmij (main contractor), Bosch Slabbers Landscape + Urban Design, Witteveen+Bos, Ecorys, Institute for Environmental Studies

Looptijd: 2011-2013

Type: strategie waterveiligheid, klimaatadaptatie

Beeldcredits: BoschSlabbers, VCAPS

Projectcode: HS 12-07