In Lensheuvel doen we het samen

Inrichtingsplan Lensheuvel

Inrichtingsplan Lensheuvel 't Heike

Inrichtingsplan Lensheuvel 't Heike

Inrichtingsplan Lensheuvel 't Heike

Inrichtingsplan Lensheuvel 't Heike

de kern

Koekoeksjong in het dorp

De Lensheuvel is van oorsprong een historisch lens- en lintvormig bebouwingscluster aan de oude handelsroute van Tilburg naar Postel en Leuven. Aanvankelijk lag dit cluster als een buurtschap op ruime afstand van de kern Reusel. Met de groei van Reusel in de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw is dit cluster geleidelijk in het weefsel van Reusel geïncorporeerd, maar het heeft hierbij, door zijn specifieke lensvorm met wijkende wanden en afwijkend architectuurbeeld, zijn herkenbaarheid behouden.

De laatste decennia wordt de Lensheuvel steeds zwaarder belast met vracht- en landbouwverkeer. Dit heeft de leefbaarheid van het gebied sterk onder druk gezet. Doordat de wegen steeds meer op het gebruik door zwaar verkeer werden gedimensioneerd verkregen ze een profiel dat niet meer aansluit bij de meer bescheiden maat en schaal van de aanliggende omgeving.

In het ‘oude’ Lensheuvel had de openbare ruimte naast haar verkeersfunctie bovenal een sociale functie als verblijfsgebied, dit was de plek waar mensen elkaar ontmoetten, nieuwtjes uitwisselden en kinderen speelden. Met het toenemend verkeer is de openbare ruimte vooral ingericht als verkeersgebied en heeft aan betekenis als verblijfsgebied en ontmoetingsruimte ingeboet.

De weg werd te breed, manifesteerde zich als een koekoeksjong in het dorp. De maatvoering van de weg nodigde ook het overige verkeer uit flink vaart te maken. Traditionele verkeerskundige maatregelen om het verkeer te remmen hadden geen succes. De diverse verkeersmaatregelen zetten de beeldkwaliteit verder onder druk terwijl de overlast bleef.

de aanpak

Samen zoeken naar oplossingen

Het motto van gemeente Reusel-De Mierden is ‘Samen Doen’. Bewoners worden uitgenodigd mee te denken in het zoeken naar duurzame oplossingen.  Ook in de aanpak van het verkeersprobleem zijn de inwoners uitgenodigd om samen te ontdekken waar knelpunten en kansen voor de Lensheuvel liggen.

Om het gesprek aan te jagen heeft BoschSlabbers vanuit een historische analyse eerst een prikkelend beeld geschetst van de potenties van de plek. Daarop is tijdens de eerste bijeenkomst gezamenlijk geconstateerd dat de Lensheuvel recreatieve potenties heeft, het maakt deel uit van dé fietsverbinding naar het buitengebied. Met de ontwikkeling van een fietsstraat werden in één keer twee vliegen doelen bereikt. De fietsstraat sloot perfect aan op de wens om de maat en schaal te herstellen en daarmee de dorpse sfeer terug te brengen én op de wens de verkeersproblematiek op te lossen.

interessant detail

Kempische gedachte

Uitgangspunt is om niet te veel te veranderen en oude elementen in ere te houden of te versterken. De kracht van het inrichtingsontwerp zit hem in de eenvoud, doelmatigheid en duurzaamheid. Deze drie elementen sluiten aan op de Kempische gedachte.

De Lensheuvel is, als één van de oudste plekken van Reusel, een plek waar wonen, werken en recreëren in een groene setting prima samenkomen. Hiervoor is de Lens aangewend.

Om de Lensheuvel met het buitengebied te verbinden is op initiatief van de Reuselse Weidevogelvereniging het Hoevenheipad, dat ontspringt aan de Lensheuvel, opgewaardeerd tot rolstoelpad. De financiën voor de aanleg van het rolstoelpad waren niet 100% rond te krijgen. Vanuit het project is een bijdrage in natura geleverd, in de vorm van materialen die bij de aanleg vrijkwamen (zoals puingranulaat, straatbakstenen en betonbanden). Aanvullend heeft de aannemer een bijdrage geleverd. Dit heeft er toe geleid dat het rolstoelpad al in 2016 is geopend. Dit pad wordt onderdeel van de recreatieroute “ommetje Reusel”.

project data

Titel: Inrichtingsplan Kempische dorpsruimte Lensheuvel - 't Heike

Locatie: Reusel, Noord-Brabant, NL

Omvang: 1,5 ha

Opdrachtgever: Gemeente Reusel-De Mierden

Looptijd: 2010-2015

Type: Van visie tot inrichtingsplannen en uitvoering

Beeldcredits: BoschSlabbers

Projectcode: HT 10-08, HT 15-09