Handboek voor duurzame kustontwikkeling Louisiana

Handboek kustontwikkeling Louisiana

Coastal Louisiana USA

Coastal Louisiana USA

Coastal Louisiana USA

Coastal Louisiana USA

de opgave

Ontwikkeling sturen in een verdrinkende delta

De vitaliteit en leefbaarheid van de Mississippi delta staat de laatste decennia onder grote druk. Klimaatverandering, de afname van het areaal moeras door de zoektocht naar olie en het verlies aan nieuw sedimenttoevoer vanwege het kanaliseren van de Mississippi rivier, maakt dat de delta mogelijk over 40 jaar al voor een groot deel verdwenen is. Daarmee verdwijnt niet alleen een keur aan unieke landschappen met dito oude culturen (sommige wel 1200 jaar oud) maar ook ecologische kwaliteiten met economische perspectieven voor visserij, aquacultuur en recreatie. Daarnaast vormen de moerassen van de delta een natuurlijke barrière die de veiligheid van grote steden als New Orleans, Houma en Thibodaux garanderen.

Samen met Amerikaanse partners is in dit project gezocht naar mogelijkheden om in de toekomst op een aantrekkelijke, economische rendabele maar vooral veilige manier in de Mississippi delta te blijven wonen. Regeneratie van de moerassen en de delta op grote schaal is daarbij essentieel en wordt deels als gegeven beschouwd. De grotere steden kennen hun eigen problematiek en worden daarmee buiten beschouwing gelaten.

de aanpak

Diversiteit aan landschapstypen

In het opstellen van dit handboek is allereerst begonnen met een uitgebreide, integrale analyse naar de zes verschillende landschapstypen die Louisiana kent. De specifieke karakteristieken, processen en problemen zijn per type landschap verbeeld in een uitgebreid 3d-profiel en rijk geïllustreerd aan de hand van foto’s in het gebied. Dit maakt het voor alle partijen in de regio inzichtelijk wat er speelt en wat specifieke kwaliteiten, knelpunten en kansen zijn. Door het gebruik van foto’s uit het gebied wordt de problematiek tastbaar voor stakeholders, adopteren ze het handboek.
Om gebruikers van het handboek meer kennis te verschaffen over mogelijkheden en problemen omtrent watermanagement is een hoofdstuk ‘international best-practices’ toegevoegd. Hierin wordt in het kort een overzicht van verschillende oplossingen in andere delta’s geschetst. Het geeft tevens handvatten voor meer informatie.

Strategie

Door het verkregen inzicht in de analyse fase is een lijst met mogelijke integrale ontwikkelingsstrategieën opgesteld op twee schaalniveaus: ‘Community scale’ en ‘site specific/ individual building scale’. Elke ontwikkelingsstrategie ook wel bouwsteen is toegesneden op de kernkwaliteiten en kansen van de plek/ omgeving. Door het plaatsen van de strategieën in een stramien, wordt per landschapstype duidelijk welke partijen aan zet zijn en wanneer een bepaalde strategie noodzakelijk is.
Waar het schema een overzicht vormt, wordt daarna elke bouwsteen/strategie individueel toegelicht. Hoe werkt het, waar zijn (inter-)nationale voorbeelden te vinden, in welk landschapstype heeft de bouwsteen effect, wie is aan zet, welke partners zijn aan zet en wat zijn mogelijke subsidieregelingen?

de uitwerking

Stapsgewijze implementatie

In het laatste hoofdstuk wordt stilgestaan bij de implementatie van het handboek. Het biedt in 1 simpel overzicht verwijzingen naar de essentiële instanties met bijbehorende verantwoordelijkheden. Het geeft aan welke instantie ingezet kan worden voor welk doel, waar subsidie mogelijkheden zijn en waar meer (digitale) informatie te vinden is. Uiteindelijk wordt aan de hand van een concept stappenplan inzichtelijk gemaakt hoe een gemeenschap op eigen initiatief een veiligere en aantrekkelijke omgeving kan creëren zodat ook over 40 jaar de Mississippi Delta nog steeds een aantrekkelijke omgeving is om te wonen, werken en recreëren!

project data

Titel: Best Practices Manual for Development in Coastal Louisiana

Locatie: Louisiana, VS

Opdrachtgever: Center for Planning Excelence, Coastal Protection and Restoration Authority of Louisiana

Type: Ontwikkelingsplan, handboek

Samenwerking: Fregonese Associates, Shaw group, Tulane University, Code Studio, Kimberly-Horn

Looptijd: 2010-2011

Beeldcredits: BoschSlabbers

Projectcode: HO 09-05