Wegverbinding door Werelderfgoed

Verbinding A8-A9

Landschappelijk inpassingsplan Verbindingsweg A8-A9

Landschappelijk inpassingsplan Verbindingsweg A8-A9

Landschappelijk inpassingsplan Verbindingsweg A8-A9

Landschappelijk inpassingsplan Verbindingsweg A8-A9

de kern

Een sterke behoefte aan een nieuwe wegverbinding midden in een Werelderfgoedgebied en dwars door één van de weinige open polders die er rest in het verstedelijkende gebied rond Krommenie-Assendelft. Hoe zorg je daar voor een passend landschappelijk ontwerp dat recht doet aan de kwaliteiten, maar ook de filevorming optimaal oplost?

Medio 2016 lagen er drie alternatieven ter nadere uitwerkingen klaar: het Nul-plusalternatief, het Heemskerkalternatief en het Golfbaanalternatief. Samen met Zwarts & Jansma Architecten, Megaborn en LievenseCSO stelden we inpassingsontwerpen op voor deze drie kansrijke alternatieven. Doel van het project was om voor elk van de alternatieven het best mogelijke ruimtelijke ontwerp te maken als basis voor de politieke besluitvorming. Om deze definitieve afweging mogelijk te maken, zijn de alternatieven nader onderzocht qua landschappelijke inpassing, verkeerskundige werking en milieueffecten en uitgewerkt tot op het niveau van een Voorlopig Ontwerp (VO).

 

de aanpak

Ontwerpend onderzoek

Om dit te doen, onderzochten we in een multidisciplinaire ontwerpteam (bestaande uit landschapsarchitecten, architecten en ingenieurs) aan de hand van ontwerpend onderzoek de verschillende opties binnen de drie alternatieven. We schetsten, maakten 3D-modelleringen en technische uitwerkingen om zo de implicaties van verschillende opties op hun effectiviteit te onderzoeken met betrekking tot zowel de verkeersstroom als de (landschaps-) impact. Een externe partij (Antea Group) testte de opties op hun effectiviteit met betrekking tot de verbetering van de verkeersstroom, de impact op het milieu en de geschatte kosten.
Voor de voorkeursontwerpen is per alternatief een ontwerpboek opgesteld waarin staat beschreven en uitgetekend hoe de voorkeursontwerpen er uit zien.

Het Nul-Plusalternatief verbetert de huidige routing van de provinciale snelwegen N203 / N246 en heeft vooral betrekking op het stadscentrum van Krommenie- Assendelft door het lokale verkeer te scheiden van van regionaal verkeer. De rijstroken voor regionaal verkeer zijn verhoogd, wat de mogelijkheid biedt om meer groene ruimte creëren in het stadscentrum en om een betere verbinding te maken tussen de twee kanten van de provinciale snelwegen.

Het Golfbaanalternatief loopt in een rechte lijn van de A8 naar de A9. Dit alternatief biedt de mogelijkheid om een nieuwe verbinding te maken met de provinciale snelweg voor Krommenie-Assendelft, die qua verkeersstromen enorm verbetert. De Dorpsstraat is hierbinnen een belangrijke cultuurhistorische drager. De verdiepte kruising van de verbindingsweg met de Dorpsstraat is een investering met toekomstwaarde. De lengte van de onderdoorgang is gebaseerd op de kaveldiepte en de cultuurhistorische maat van het bebouwingslint.

Het Heemskerkalternatief volgt in eerste instantie dezelfde route als het Golfbaanalternatief maar buigt noordwaarts na het knooppunt Saendelft en verbindt met de A9 bij knooppunt Heemskerk. Dit alternatief door de Stelling van Amsterdam  via een 120 meter lange landschappelijke onderdoorgang in de kern van de Stelling waardoor het open karakter van het gebied en de continuïteit van de Stelling behouden blijven.

het proces

Keet en keukentafelgesprekken

Het landschap rond de routes van de drie kansrijke alternatieven is dichtbevolkt en intensief gebruikt. De alternatieven passeren de dorpen Krommenie en Assendelft, landbouwgebied en de Stelling van Amsterdam. Dit maakte een duidelijke communicatie van de verschillende stappen van het ontwerpproces een belangrijk onderdeel van het onderzoek. Zogenaamde ‘keukentafelgesprekken’ en het ‘Open Atelier A8-A9′ zijn methoden die zijn gebruikt voor communicatie en stakeholder betrokkenheid. Het ontwerpteam bezocht 15 van de belangrijkste belanghebbenden thuis aan het begin van het proces voor een open keukentafelgesprek. Het ‘Open Atelier A8-A9’ bestond uit een grote werkkeet op locatie waar het ontwerpteam dagelijks samenkwam om aan het onderzoek te werken. Voor een periode van zeven weken konden de belangstellenden het Atelier op dinsdagavond bezoeken om de voortgang te monitoren, en om vragen en ideeën voor te stellen voor de verbinding. Door belanghebbenden vanaf het begin van het project te betrekken was het ontwerpteam in staat om ze deel te laten uitmaken van het proces en laagdrempelig een aantal moeilijke stappen in de uitwerking van de varianten uit te leggen.

project data

Titel: Landschappelijk inpassingsplan Verbindingsweg A8-A9

Locatie: Krommenie-Assendelft, Noord-Holland, NL

Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland, Vervoersregio Amsterdam, 5 gemeentes

Type: Inpassingsvisie en landschapsplan

Looptijd: 2016-2017

Samenwerking: Zwarts & Jansma Architecten, Megaborn, LievenseCSO

Beeldcredits: BoschSlabbers

Projectcode: HL 16-22